Declaració Salut COVID 19

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PER A ENTRENAMENTS AL DOJO UMITEN PER LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19.

Per la present informa al DOJO UMITEN que és conscient que s’han d’adoptar les mesures de prevenció de contagi de la malaltia i de seguretat i higiene personals per poder mantenir contacte amb els instructors del Dojo i amb els companys de practica.

A més, manifesta que ha facilitat al DOJO UMITEN tota la informació sobre el seu estat actual de salut, sobretot pel que fa referència a no tenir cap mena de símptoma o sospita d’haver estat afectat per la infecció de la Covid-19, ni haver tingut contacte amb persones que ho tinguin.

El DOJO UMITEN, representat pel Sr. Marcel Almacelles, ha pres totes les mesures exigibles per prevenir tota mena de contagis i així ho constata el/la alumne/a sota i signant de forma que exonera de qualsevol mena de responsabilitat que es pugui derivar dels entrenaments i assistència al Dojo, sempre que no sigui fruit de la mala praxi professional.

El/la alumne/a és coneixedor de que pot haver possibilitats de risc de contagi per la pròpia naturalesa de les activitats practicades, ja que hi pot haver un contacte directe i proper amb el company habitual, i no es pot garantir un risc nul de transmissió, tot i usar tots el mitjans de protecció disponibles.

Perquè així consti, i en prova de conformitat i d’haver entès la informació facilitada pel DOJO UMITEN, i havent aclarit els dubtes que ha plantejat, signa el present document.
Ir arriba